Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es van a gestionar les dades personals que l’usuari ens faciliti a través del correu electrònic, formularis web, etc.

Als efectes del que preveu l’article 13 de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals, s’informa de manera clara i transparent de les dades de l’responsable d’aquest lloc web:

DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

Titular: ELS EXTREMEÑOS SANCHEZ Blández, SLO

CIF: B-62878509

Direcció: C / Mèxic 3, nau 3, Polígon Industrial Mas Roger

08397- Pineda de Mar (Barcelona)

Telèfon: 93 769 36 56

E-Mail: mariajose@losextremenos.es

FINALITATS DE TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Els usuaris que accedeixen a la pàgina web corporatiu i voluntàriament proporcionen informació personal per navegar pel lloc o utilitzar algun servei que requereixi la comunicació de dades a l’EMPRESA, queden informats de les següents finalitats de tractament de les dades de caràcter personal dels usuaris, que L’EMPRESA podrà dur a terme:

  1. La prestació de serveis de venda i distribució de productes d’alimentació.
  2. Dur a terme la gestió administrativa, i comercial de les dades facilitades.
  3. Facturar als clients els serveis prestats.
  4. Quan l’usuari utilitza els serveis habilitats a l’efecte per contactar amb L’EMPRESA (a través de formularis, telèfon, o correu electrònic), L’EMPRESA tractarà les seves dades personals per atendre les seves consultes, i gestionar la contestació de la comunicació realitzada per l’usuari.
  5. L’enviament de publicitat amb el previ consentiment de l’interessat.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i realitzar operacions comercials amb L’EMPRESA. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades a través de el present lloc web.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació i sempre que resulten adequades, pertinents i limitats al necessari per als fins per als quals siguin tractats. En aquest cas, les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, contractual, o durant el període necessari per complir amb les obligacions legals. Es garanteix un tractament de dades lleial i transparent.

Utilitzem els comptes de Facebook, Twitter i Instagram per informar sobre les nostres activitats i interactuar amb els nostres seguidors. L’accés i ús de les pàgines oficials de L’EMPRESA, està subjecte a l’acompliment de les condicions establertes pels titulars de la plataforma de l’servei de les referides xarxes socials.

Consentiment per a finalitats publicitàries: Un. Consenteix i autoritza expressament a ELS EXTREMEÑOS SANCHEZ Blández SLU perquè pugui tractar les seves dades personals, amb la finalitat d’incloure les seves dades en campanyes publicitàries promogudes per ELS EXTREMEÑOS SANCHEZ Blández SLU i, en definitiva, consent l’enviament de comunicacions comercials a través de qualsevol mitjà ja sigui electrònic (telèfon, fax, correu electrònic, SMS, MMS, etc.) o no electrònic (correu ordinari, etc.), sense que serveixin els mitjans enumerats com una llista tancada, sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació existent entre el client i / o usuari i l’EMPRESA, així com l’acompliment de les tasques d’informació, i altres activitats pròpies dels serveis que presta.

Pot revocar el consentiment per a finalitats publicitàries segons procediment descrit en Exercici Drets.

formulari web

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de LOS EXTREMEÑOS SANCHEZ Blández SLU amb domicili en C / Mèxic 3, nau 3, Polígon Industrial Mas Roger , 08397 – Pineda de Mar (Barcelona) amb la finalitat d’atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, L’EMPRESA l’informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat de la recollida.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar per a la finalitat esmentada.

L’EMPRESA li informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que L’EMPRESA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l’consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’correu electrònic: mariajose@losextremenos.es

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Butlletí

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que el correu electrònic que ens ha proporcionat serà incorporat a un sistema de tractament sota la responsabilitat de L’EMPRESA amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder remetre periòdicament el nostre Butlletí de Notícies.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça C / Mèxic 3, nau 3, Polígon Industrial Mas Roger, 08397 – Pineda de Mar (Barcelona)

Mentre no ens comuniqui el contrari entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, realitzada la seva sol·licitud de subscripció, comptem amb el seu consentiment per al tractament de les seves dades, d’acord amb les finalitats esmentades.

Així mateix, l’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, cancel·lant la subscripció a l’Newsletter, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: mariajose@losextremenos.es

A l’acceptar la política de protecció de dades, Un. Manifesta que ha estat informat en els termes de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu I de Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals, i que atorga el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals a les finalitats anteriorment descrites, sense perjudici de l’exercici dels corresponents drets ARCO o la revocació de l’consentiment prestat.

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat d’acord al seu criteri, oa causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Si L’EMPRESA introduís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de privacitat actual.

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals, l’usuari queda informat de l’lleial tractament de les seves dades personals per l’EMPRESA autoritzant a aquest a el tractament de les dades a les quals tingui accés com a conseqüència de la navegació per les pàgines web d’internet, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada, per les finalitats d’oferta o comunicacions publicitàries i promocionals i contractació d’altres productes i serveis de i per al manteniment de la seva relació contractual i de gestió comercial amb l’EMPRESA En particular,el client / usuari autoritza a L’EMPRESA perquè enviï ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic oa través d’un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Les dades identificatives, així com totes les dades de contacte el caràcter obligatori s’estableixi expressament, i qualssevol altres que puguin ser exigits per la web de l’EMPRESA són obligatoris i la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat d’activar el compte d’accés. La resta dades que puguin sol·licitar-són voluntaris, de manera que el fet de no facilitar no impedirà l’establiment de la relació contractual. Un cop sol·licitada l’alta com a client, l’usuari podrà accedir a les zones privades del web. L’usuari autoritza expressament a que després d’emplenar el formulari de registre com a client, L’EMPRESA es posi en contacte amb vostè per confirmar-li l’alta.

Condicions d’ús de l’bloc

L’Usuari podrà manifestar opinions i fer aportacions amb l’objecte que altres Usuaris o visitants puguin accedir als comentaris i contestar a ells en el seu cas.

L’EMPRESA es reserva el dret de retirar del seu bloc tots aquells continguts que no siguin concordes amb les seves condicions d’ús.

Les opinions expressades són d’exclusiva responsabilitat dels autors pel que L’EMPRESA no es fa responsable de les mateixes.

No obstant això, L’EMPRESA vetllarà perquè aquestes opinions no resultin ofensives i no vulnerin la legalitat vigent.

LEGITIMACIÓ O BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.

La base jurídica per al tractament de les dades recollides a través de la pàgina web per L’EMPRESA, serà la següent:

– En el cas de la recollida de dades a través dels canals de contacte habilitats en el lloc web, inclosos els formularis de contacte, la base jurídica per al tractament de les dades és la de demanar el consentiment de l’interessat o usuari per al tractament de les seves dades.

Per a això, en cada formulari s’inclourà un check-box en què se sol·licitarà el consentiment, informant de l’existència de la present política de privacitat i facilitant l’accés a la mateixa.

– En el cas en què hi hagi una relació contractual o precontractual entre L’EMPRESA i l’usuari, la base jurídica per al tractament de les dades facilitades estarà legitimat en aquesta relació, de manera que només es demanaran les dades necessàries per a sustentar aquestes relacions comercials i contractuals.

– No obstant això el responsable de l’Tractament de dades té un interès legítim ponderat en remetre-li comunicacions comercials sobre els seus serveis.

CESSIONS DE LES DADES PERSONALS DEL USUARI A TERCERS.

La EMPRESA informa l’usuari que no es cediran dades a tercers, llevat que la cessió sigui imprescindible, i en aquest últim cas sempre que estiguin relacionades les finalitats de l’cedent i cessionari, i amb el consegüent consentiment previ de l’interessat.

Transferències internacionals de dades

La EMPRESA informa l’usuari que no es realitzen transferències internacionals de dades

EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ, LIMITACIÓ A EL TRACTAMENT I PORTABILITAT.

L’informem que els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, o oposició a el tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades podran ser exercitats davant el Responsable de l’tractament per qualsevol mitjà subjecte a dret, acompanyant de còpia de document oficial que l’identifiqui dirigint-se a: eLS EXTREMEÑOS SANCHEZ Blández SLU C / Mèxic 3, nau 3, Polígon Industrial Mas Roger, 08397 – Pineda de Mar (Barcelona) o enviant un missatge a l’correu electrònic a mariajose@losextremenos.es segons els termes que la normativa aplicable estableix. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control en  agpd.es .

La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms de l’interessat, còpia de l’DNI i, en els casos que s’admeti, de la persona que el representi, així com document acreditatiu de la representació, petició en què es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions , data i signatura de la persona sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seua esmena. Pel que fa a el dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud sigui formulada per una persona diferent de l’afectat. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, es pot exercitar el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

L’usuari queda informat de el dret que li assisteix a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i / o sol·licitar la seva tutela, en particular, quan l’usuari consideri que no ha obtingut satisfacció per part de L’EMPRESA, en l’exercici dels seus drets, a través de la seu electrònica del seu portal web ( www.agpd.es ), o bé mitjançant un escrit dirigit a la seva adreça postal (C / Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal en els termes que estableix l’Article 13 de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu I de Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals, atorgant el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en relació a les finalitats anteriorment descrites, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d’acord al seu criteri, oa causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Si L’EMPRESA inclou alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades actual.

informació Bàsicainformació addicional
Responsable de l’TractamentELS EXTREMEÑOS SANCHEZ Blández SLUELS EXTREMEÑOS SANCHEZ Blández SLU B-62878509 C / MÈXIC 3, NAU 3, POLÍGON INDUSTRIAL MAS ROGER, 08397 – PINEDA DE MAR (BARCELONA) E-Mail: mariajose@losextremenos.es Lloc web http: //www.losextremeños.com
finalitats principalsGestió administrativa, fiscal, comptable i comercial Atenció de consultesLa finalitat principal d’el tractament és la Gestió administrativa, fiscal i comptable. – La gestió comercial i publicitària comptarà sempre amb el consentiment de l’interessat, excepte en el cas d’excepcions legals. – Atendre les consultes dels Usuaris que es posin en contacte amb nosaltres a través dels apartats de Contacte o Formularis habilitats en la pàgina web corporativa. – No existiran decisions automatitzades perfils, ni lògica aplicada
Legitimació i conservacióBase jurídica de l’tractamentLa base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment de l’interessat atorgat per l’usuari amb la marcació, si escau, de la corresponent casella d’acceptació de la política de privacitat. Les dades es conservaran mentre es mantingui li relació comercial o contractual, o la seva finalitat, i no se sol·liciti la seva supressió, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables
Destinataris de cessionsNo s’han previst cessions de dades, ni transferències internacionals de dadesNo s’han previst cessions de dades. En cas de produir tindran per finalitat el compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes de cedent i de l’cessionari amb el previ consentiment de l’interessat.
Drets dels interessatsExercici de dretsEls interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició dirigint-se per escrit, acompanyant fotocòpia del DNI a C / Mèxic 3, nau 3, Polígon Industrial Mas Roger, 08397 – Pineda de Mar (Barcelona) I -mail: mariajose@losextremenos.es En el cas que els seus drets no siguin correctament atesos Un. podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Procedència de les dadesPropi interessat principalmentLes dades personals que tractem en ELS EXTREMEÑOS SANCHEZ Blández SLU procedeixen de la persona interessada o de tercers legitimats per a la cessió dels mateixos.